fbpx

Aby wziąć udział w turnieju gracz musi zapoznać się z regulaminem turnieju i gry.

Regulamin Turnieju

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w BEST Gamers Tournament, (dalej “Turniej”).

 

 1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, znajdującym się przy Placu Politechniki 1 p.142, 00-661 Warszawa (dalej “Organizator”).

 

 1. Turniej odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2021 roku.

 

 1. Nadzór nad prawidłowym i uczciwym przebiegiem Turnieju sprawuje Sędzia Główny Turnieju (dalej “Sędzia”).

 

 1. Za bezpośredni kontakt z graczami podczas Turnieju odpowiada Sędzia.

 

 1. Do drużyn może być wyznaczona osoba odpowiadająca za pośredni kontakt między Uczestnikiem a Sędzią (dalej „Opiekun”).

 

 1. Prawo do zgłaszania problemów oraz kontaktowanie się z Opiekunem gry ma kapitan zespołu lub osoba wyznaczona przez kapitana.

 

 1. Podczas trwania Turnieju zabrania się propagowania haseł faszystowskich, nazistowskich, rasistowskich oraz innych zachowań zabronionych przez polskie prawo.

 

 1. W momencie trwania rozgrywek zabrania się uczestnikom turnieju kontaktowania z osobami spoza drużyny w celu uzyskania jakiejkolwiek pomocy dla Uczestnika.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w turnieju BEST Gamers Tournament

 

 1. Uczestnictwo w Turnieju jest równoważne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

 1. W przypadku gier zespołowych, przynajmniej czterech członków musi mieć status studenta, co wiąże się z posiadaniem ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej dowolnej uczelni. Dopuszcza się udział jednej osoby niebędącej studentem dla gier CS: GO oraz League of Legends.

 

 1. Dodatkowo zezwala się na posiadanie gracza rezerwowego/zastępczego o ile o ile w drużynie 4 z 5 osób będą studentami. W przypadku niezastosowania się Uczestników do tych zaleceń Sędzia ma prawo do dyskwalifikacji całej drużyny.

 

 1. W przypadku gier indywidualnych, Uczestnik musi posiadać status studenta oraz ważną legitymację studencką lub doktorancką dowolnej uczelni.

 

 1. W celu rejestracji do Turnieju należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.bgt.net.pl do dnia wyznaczonego przez Regulamin konkretnej gry. Rejestracja Uczestnika lub drużyny zostanie potwierdzona e-mailem.

 

 1. Nazwa drużyny/nick nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sloganów faszystowskich, rasistowskich, nazistowskich, komunistycznych i innych podobnych zabronionych w Art. 256 Kodeksu karnego (KK).

 

 1. W konkursach odbywających się podczas Turnieju nie może brać udziału Sędzia oraz Organizator.

 

§ 3 Prawa i obowiązki uczestnika

 

 1. Uczestnik Turnieju ma prawo do złożenia zażalenia lub skargi na przeciwną drużynę lub przeciwnika w trybie natychmiastowym do Sędziego, po zakończeniu meczu bądź w jego trakcie. Wniosek powinien zawierać jasny powód zażalenia oraz moment w meczu, w którym do niego doszło – wniosek zostanie przez Sędziego rozpatrzony w momencie otrzymania. Wnioski złożone w późniejszym terminie niż dwa dni po dacie meczu nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wyznaczeni Uczestnicy mają obowiązek stawić się w ustalonym przez Organizatora terminie, który odpowiadać będzie wybranej grze, niestawienie się przynajmniej jednego gracza w czasie ponad 15 minut od godziny rozpoczęcia skutkuje walkowerem dla drużyny przeciwnej.

 

 1. Ze względu na fakt, że cały Turniej przeprowadzany jest w języku polskim zalecane jest, by kapitan drużyny mówił płynnie po polsku.§ 4 Odpowiedzialność i prawa Organizatora/ów

 

 1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się jedynie do zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i dotyczy wyłącznie działań Organizatora lub osób przez niego upoważnionych mających na celu realizację założeń

 

 1. Organizator ma prawo do monitorowania rozgrywek Turnieju w celu zapewnienia poprawności jego działania oraz wykrycia naruszeń zasad niniejszego Regulaminu przez Uczestników, przykładowo wchodzenie na kanał Discord w trakcie gry.

 

 1. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Turnieju w przypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu, złamania zasad Regulaminów dotyczących poszczególnych rozgrywek, a także:

  • zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,

  • świadomego zakłócania przebiegu Turnieju,

  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych,

  • niestosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora.§ 5 Polityka prywatności

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej „Dane”) jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą pod adresem pl. Politechniki 1, p. 142, 00-661 Warszawa.

 

 1. Dane będą przechowywane w celu rejestracji, promocji i poprawnego przeprowadzenia Turnieju oraz ankiety końcowej dla Uczestników Wydarzenia.

 

 1. Dane będą przechowywane do miesiąca po zakończeniu Turnieju.

 

 1. Uczestnik, biorący udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na użycie zdjęć i filmów przesłanych przez niego do Organizatorów w trakcie Turnieju w transmisji Wydarzenia, a także w mediach społecznościowych BEST Warsaw, w materiałach promocyjnych BEST Warsaw oraz przez partnerów Wydarzenia w celach promocyjnych przez okres 2 lat.

 

 1. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich Danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

 1. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych, do zażądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

 1. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).§ 6 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 r.

 

 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Turnieju.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyrządzonych przez Uczestnika, Organizator obciąży Uczestnika kwotą będącą równowartością dokonanych zniszczeń. Kwota będzie ustalona przez Organizatora i nie podlega negocjacjom. 1. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

 

 1. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres na terenie Polski, w przeciągu 2 tygodni od 5.12.2021.

 

 1. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestnika w związku z udziałem w BGT za wyjątkiem kosztów przekazania nagrody.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z Turniejem, które mogą przynieść szkody Uczestnikowi lub jego majątkowi.

 

 1. Uczestnik akceptując Regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i filmie promocyjnym wykonywanych podczas Turnieju.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.Sędzia Główny Turnieju

Adam Misiak

 
pl_PLPolish