fbpx

Aby wziąć udział w turnieju gracz musi zapoznać się z regulaminem turnieju i gry.

Regulamin Turnieju

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w BEST Gamers Tournament, (dalej “Turniej”).

 2. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, znajdującym się przy Placu Politechniki 1 p.142, 00-661 Warszawa (dalej “Organizator”).

 3. Turniej odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2023 roku.

 4. Nadzór nad prawidłowym i uczciwym przebiegiem Turnieju sprawuje Sędzia Główny Turnieju (dalej “Sędzia”).

 5. Za bezpośredni kontakt z graczami (dalej “Uczestnik”)  podczas Turnieju odpowiada Sędzia oraz wyznaczone przez niego osoby będące Organizatorem (dalej “Opiekun”)

 6. Prawo do zgłaszania nieprawidłowości/uwag oraz kontaktowanie się z Opiekunem gry ma kapitan zespołu lub Uczestnik w przypadku gier niezespołowych.

 7. Podczas trwania Turnieju zabrania się propagowania haseł faszystowskich, nazistowskich, rasistowskich, komunistycznych oraz innych zachowań zabronionych przez polskie prawo.

 8. Podczas trwania Turnieju przy komputerach oraz konsolach (dalej “strefa Turniejowa”) znajdować mogą się jedynie aktualnie grający Uczestnicy i osoby upoważnione przez Organizatora. Uczestnicy mogą upoważnić osobę do znajdowania się w strefie Turniejowej w trakcie ich gry, najpóźniej dzień przed Turniejem oraz za zgodą Organizatora.

 9. Przebywać na terenie i korzystać z atrakcji udostępnionych na Turnieju może każda osoba, która akceptuje regulamin Turnieju oraz obiektu, na którym odbywa się Turniej. Wejście na teren Turnieju jest równoważne z zaakceptowaniem obu regulaminów.

 10. Wszyscy przebywający na terenie Turnieju zobowiązani są do stosowania się do: poleceń przedstawicieli Organizatora i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora oraz przez obiekt, na którym odbywa się Turniej.

 11. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres bgtmailing@best.pw.edu.pl.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Wstęp na Turniej jest dozwolony dla osób, które ukończyły 18. rok życia. W przeciwnym razie wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów, bądź przyjście w towarzystwie osoby towarzyszącej.

 2. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do stosowania się do: poleceń przedstawicieli Organizatora i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora

 3. Uczestnik turnieju jest zobowiązany do wzięcia udziału jedynie w grach, które ze sobą nie kolidują. Możliwe łączenie gier: League of Legends i Counter-Strike 2, FC 24 i TFT: Teamfight Tactics, League of Legends i FC 24 oraz Counter-Strike 2 i TFT: Teamfight Tactics. W przypadku opóźnień i zmian niewynikających z winy organizatorów, uczestnik może zostać poproszony o zrezygnowanie z uczestnictwa w drugiej grze

 4. W przypadku gier zespołowych, przynajmniej czterech członków drużyny musi mieć status studenta, co wiąże się z posiadaniem ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej dowolnej uczelni. 

  1. W przypadku niezastosowania się Uczestników do powyższych zaleceń Sędzia ma prawo do dyskwalifikacji całej drużyny.

  2. W przypadku gier indywidualnych, Uczestnik musi posiadać status studenta oraz ważną legitymację studencką lub doktorancką dowolnej uczelni.

 5. W celu rejestracji do Turnieju należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.bgt.net.pl do dnia wyznaczonego przez regulamin konkretnej gry. Rejestracja Uczestnika lub drużyny zostanie potwierdzona e-mailem.

 6. Nazwa drużyny/nick nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sloganów faszystowskich, rasistowskich, nazistowkich, komunistycznych i innych podobnych zabronionych w Art. 256 Kodeksu Karnego (KK)

 7. W konkursach odbywających się podczas Turnieju nie może brać udziału Sędzia oraz Organizator.


 8. Uczestnik Turnieju wraz z rejestracją do finału Turnieju zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł w przypadku studentów Politechniki Warszawskiej oraz 20 zł dla pozostałych Uczestników. Pieniądze te będą przeznaczone na zakup koszulek i akcesoriów niezbędnych do bezproblemowego przeprowadzenia Turnieju. Sposoby uiszczenia opłat podane są przez Organizatora na stronie www.bgt.net.pl. Termin uiszczenia opłat zostanie poddany drogą mailową do zakwalifikowanych Uczestników.§ 3 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Każdy Uczestnik Turnieju otrzyma identyfikator potwierdzający jego uczestnictwo w Turnieju oraz uprawniający do przebywania w strefie Turniejowej.

 2. Na terenie obiektu, w którym odbywa się Turniej zabrania się:

 • okazywania jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy;

 • posiadania, wnoszenia oraz spożywania (zażywania): alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających lub psychoaktywnych;

 • posiadania i wnoszenia broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia Uczestników (np. laser);

 • głoszenia lub wywieszania haseł, symboli, treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich (w tym w szczególności obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich itp.) oraz materiałów propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, światopoglądowym czy religijnym;

 • wnoszenia i używania jakichkolwiek flag i transparentów, a także urządzeń emitujących dźwięk(nie dotyczy słuchawek);

 • używania otwartego ognia;

 • wnoszenia i posiadania materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji łatwopalnych;

 • palenia tytoniu oraz e-papierosów poza strefami do tego wyznaczonymi;

 • wprowadzania zwierząt.

 1. Wykaz zawarty w punkcie 2 nie jest wyczerpujący. Organizator uprawniony jest do określenia innych przedmiotów i zachowań uznawanych za niedozwolone.\

 2. Uczestnik ma prawo przynieść i korzystać z własnych słuchawek, klawiatury, myszki wraz z podkładką po uprzednim powiadomieniu Organizatora tzn. przed konkretną rozgrywką.

 3. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za własność osobistą (w tym sprzęt komputerowy) i są zobligowani do jej pilnowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i uszkodzenia.

 4. Uczestnicy korzystający z urządzeń zapewnionych przez Organizatora Turnieju są zobligowani do dbania o przekazany sprzęt oraz w przypadku wszelkich awarii do ich natychmiastowego zgłoszenia Organizatorom. W uzasadnionych przypadkach mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za ewentualne straty i uszkodzenia.

 5. Uczestnik zajmuje miejsce przy stanowisku dopiero w momencie wyznaczonym przez Organizatora.

 6. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia oprogramowania, jakie chciałby posiadać na komputerze podczas Turnieju (dotyczy wszelkich sterowników) najpóźniej tydzień przed Turniejem do Sędziego. Oprogramowanie musi zostać zatwierdzone przez Sędziego. Po tym terminie wszystkie instalacje dodatkowych programów/sterowników nie będą respektowane i będzie się to wiązało z łamaniem regulaminu Turnieju. 

 7. Ostateczną decyzję, co do dyskwalifikacji bądź ukarania Uczestnika, który dopuścił się złamania regulaminu, podejmuje Sędzia. 

 8. Ze względu na fakt, że cały Turniej przeprowadzany jest w języku polskim, zalecane jest, by kapitan drużyny mówił płynnie po polsku.

 9. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się w miejscu Wydarzenia w podanym terminie.

 10. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody na terenie obiektu, gdzie będzie się odbywać Wydarzenie.

§ 4 Odpowiedzialność i prawa Organizatora

 1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się jedynie do ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie i dotyczy wyłącznie działań Organizatora lub osób przez niego upoważnionych mających na celu realizację założeń.

 2. Organizator ma prawo do monitorowania sieci Ethernet BGT na terenie Turnieju w celu zapewnienia poprawności jej działania oraz wykrycia naruszeń zasad niniejszego regulaminu przez Uczestników.

 3. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji Uczestnika lub usunięcia go z terenu Turnieju w razie złamania zasad niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Turniej, złamania zasad regulaminów dotyczących poszczególnych rozgrywek, a także w przypadku:

  1.  zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,

  2. kradzieży,

  3. świadomego zakłócania przebiegu Turnieju,

  4. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych,

  5. niestosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora.

 4. Uczestnik stwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby mógł uczestniczyć w Wydarzeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 5 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej „Dane”) jest Organizator.

 2. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji, promocji i poprawnego przeprowadzenia Wydarzenia oraz ankiety końcowej dla Uczestników Wydarzenia.

 3. Dane będą przechowywane do miesiąca po zakończeniu Wydarzenia.

 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 5. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na użycie zdjęć i filmów powstałych podczas Wydarzenia w materiałach promocyjnych Organizatora, w mediach społecznościowych Organizatora oraz Partnerów Wydarzenia w celach promocyjnych przez okres 2 lat.

 6. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych, do zażądania ich usunięcia.

 7. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który stanowi Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2023 r.

 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Turnieju.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

 4. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyrządzonych przez Uczestnika, Organizator obciąży Uczestnika kwotą będącą równowartością dokonanych zniszczeń. Kwota będzie ustalona przez Organizatora i nie podlega negocjacjom.

 5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

 6. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestnika w związku z udziałem w BGT za wyjątkiem kosztów przekazania nagrody.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z Turniejem, które mogą przynieść szkody Uczestnikowi lub jego majątkowi.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki osób oraz uszkodzenia sprzętów należących do Uczestników Turnieju. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, pożaru, zalania wodą oraz innych nieszczęśliwych wypadków.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 10. W wyjątkowych przypadkach. nieokreślonych w Regulaminie. Turnieju Sędzia ma prawo do ostatecznej decyzji bez możliwości odwołania się przez Uczestników.

Sędzia Główny Turnieju

Filip Wziątek

bgtmailing@best.pw.edu.pl

pl_PLPolish